Sağlık Personeli

• Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
• Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
• Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
• Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
• Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
• İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak, İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
• İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.