İş Güvenliği Uzmanı

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
• Eğitim Planı hazırlamak
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
• Risk Değerlendirmesi yapmak
• Acil Durum Planı hazırlamak
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
• İç Yönetmelik hazırlamak
• İş İzni Prosedürü hazırlamak
• Çalışma talimatları hazırlamak
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
• Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
• Basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar.

Çalışma Süreleri 2016-2017
Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 40 Dk.
Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 20 Dk.
Az Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 10 Dk.

İşyeri Hekimi

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
• Bir OSGB tarafından firmanız için görevlendirilen işyeri Hekim’inin yıllık çalışma planı hazırlanması.

Çalışma Süreleri 2016-2017
Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 20 Dk.
Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 10 Dk.
Az Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 5 Dk.

Sağlık Personeli

• Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
• Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
• Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
• Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
• Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde
• İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak, İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
• İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.